Obchodní podmínky | Vyhlídkové lety balonem | Balonklub.cz

Rezervovat let

Obchodní podmínky

1. Tyto OP upravují vztah mezi provozovatelem vyhlídkových letů horkovzdušným balónem – společností Balonklub Chrudim, s.r.o. –  a objednatelem služby, popřípadě třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána, nebo která službu využije (dále cestující). 

2. Objednávkou nebo  zakoupením letenky nebo rezervací termínu souhlasí cestující s těmito OP a s tím, že údaje o jeho osobě budou u provozovatele uchovávány  v souladu s právními předpisy. Provozovatel se zavazuje, že bude používat tyto údaje pouze pro účely vlastní  evidence a nebude je předávat dále třetím osobám.

3. Let balonem je možný pouze s platnou letenkou. Letenka se stává platnou teprve zaplacením její ceny, která je uvedena na interneto-vých stránkách www.balonklub.cz a na dokladu o prodeji. Zaplacením ceny letenky dochází k uzavření smlouvy mezi provozovatelem a objednatelem služby. Letenka má platnost 2 roky ode dne prodeje. Z vážných důvodů je možné platnost prodloužit (gravidita, nemoc, dlouhodobý pobyt v zahraničí). Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce s tím, že objednávku činí objednatel služby vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách provozovatele. Objednatel služby je před odesláním objednávkového formuláře vyzván ke kontrole zadaných údajů. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována provozovatelem v elektronické podobě a smlouva není přístupná. Platbu za letenku lze provést bezhotovostně dle platebních údajů zaslaných provozovatelem objednateli služby nebo hotově na kontaktních místech provozovatele. Veškeré ceny uváděné provozovatelem jsou konečné a jsou uváděny včetně DPH. Letenka a daňový doklad bude objednateli služby bezodkladně předána po zaplacení.

4. Letenky prodávané provozovatelem opravňují k účasti na letu balonem v délce a za podmínek daných typem letenky. Cena letenky dále zahrnuje tradiční křest s vystavením křestního listu prvoletce, přesun cestujícího doprovodným vozidlem zpět do místa odletu. Na každého cestujícího se vztahuje i zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem balonu na životě a zdraví v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 785/2004. V případě, že letenka byla zakoupena na mimořádné akci provozovatele, může být platnost letenky omezena dle podmínek provozovatele. V případě dodatečně provedených změn požadovaných cestujícím, je možné doplatit rozdíl cen dle platného ceníku v termínu plánovaného letu.

5. Termín vzletu a místo vzletu kupující domlouvá s provozovatelem na tel. čísle: 777 31 44 44, může být rovněž potvrzen elektronickou poštou na adrese info@balonklub.cz . Pokud nelze termín vzletu z důvodu povětrnostních podmínek dodržet, provozovatel domluví s cestujícím náhradní termín tak, aby termín vyhovoval cestujícímu a zároveň bylo možné vzlet uskutečnit v závislosti na  vhodnosti meteorologických podmínek při zachování všech bezpečnostních a legislativních požadavků.

6. V den vzletu je ještě jednou v době, která bude dohodnuta mezi provozovatelem a cestujícím potvrzena platnost letu v závislosti na meteorologických podmínkách. Informace o stavu meteorologických podmínek,  nebo-li o stavu počasí, si zajišťuje provozovatel a na tomto základě bude provozovatelem rozhodnuto, zda bude vůbec vzlet proveden a ze kterého vzletového místa. Za nepříznivé meteorologické podmínky jsou považovány: dešťové nebo sněhové srážky, vítr s přízemní rychlostí větší jak 4m/s, mlha, mlžení, frontální činnost, bouřková činnost, stejně tak i varovná upozornění ČHMÚ o anomálním výskytu počasí. Z pohledu meteorologického se jedná o podmínky, za kterých nelze v žádném případě vzlet uskutečnit! V zájmu zachování především bezpečného a krásného letu pouze pilot rozhoduje o tom, zda a odkud se vzlet uskuteční. Priorita je zde v každém případě kladena na zachování bezpečnosti cestujících. 

7. V případě, že se cestující nemůže z jakéhokoliv důvodu zúčastnit letu v dohodnutém termínu, je nutné uvědomit provozovatele minimálně 24 hodin předem o takové skutečnosti. V takovém případě je cestující povinen určit za sebe náhradu. Pokud tak cestující neučiní, je letenka považována dále za neplatnou tzv. její platnost propadá. Letenky provozovatele jsou přenosné, a proto nejsou provozovatelem účtovány žádné více náklady v případě, kdy cestující za sebe určí náhradní osobu. Cestující nese i odpovědnost za včasné dostavení se na určené místo setkání nebo vzletu. V takovém případě se letenky provozovatele stávají neplatnými a cestující ztrácí nárok na vrácení kupní ceny takové letenky. 

8. Z důvodu zachování bezpečnostních požadavků jsou z letu vyloučeny osoby:  

a) Těhotné ženy     

b) Děti o výšce menší jak 1,30 m      

c) Osoby, které nejsou schopny samostatně po celou dobu stát   

d) Osoby  pod vlivem alkoholu, návykových nebo psychotropních látek      

e) Osoby, které trpí chronickým onemocněním srdce, CNS, dýchacího ústrojí, poruchami krevního oběhu, tlaku, apod.

Před vzletem by se měl cestující poradit se svým ošetřujícím lékařem ve věci výše uvedených rizik nebo jiných zdravotních omezeních, které by mohly mít za následek zhoršení zdravotního stavu nebo 

dokonce ohrožení života cestujícího. Cestující je povinen před letem informovat provozovatele nejen o výše uvedených skutečnostech, ale i o své případné snížené pohyblivosti (kolena, kyčle,..) apod.

Každý cestující by se měl informovat o případném možném riziku vzhledem k výše uvedeným skutečnostem. Platba za letenku se nevrací a to bez náhrady, pokud cestující patří dle zjištění provozovatele v době před vzletem do bodu d) tohoto článku.

9. Cestujícím se doporučuje použít oděv a obuv, který by použili například na pěší výlet do přírody. Za vhodný se považuje oděv starší, tmavší z přírodních materiálů. Za bezpečnou je považována pevná obuv bez podpatku! V případě použitého oděvu, který je nepřiměřený požadovanému účelu, bude cestující upozorněn provozovatelem na případná rizika a pokud provozovatel shledá takový oděv za nebezpečný pro let a především cestujícího, může být cestující provozovatele – pilotem balonu z přepravy vyloučen. Oděv cestujícího může být během letu znečištěn.

10. Pořizování fotografií nebo filmování je povoleno pouze pro vlastní potřebu. Komerční filmování je povoleno pouze za zvláštních podmínek, které jsou stanoveny dotčenou legislativou v platném znění. Cestující si mohou vzít do koše balonu kamery, brýle, fotoaparáty či jiná obdobná zařízení na vlastní riziko a provozovatel – ani pilot nepřebírá žádnou odpovědnost za ztrátu, poškození nebo zničení takových zařízení. Cestující zodpovídá sám za tyto předměty během celého letu včetně fáze přípravy, startu a přistání, jakož i během jízdy autem na místo startu a z místa přistání zpět na místo setkání. Za poškození a zranění způsobená přístroji některého z účastníků ručí cestující, který veze tyto přístroje s sebou. 

11. Před vzletem pilot balonu udělí každému cestujícímu pokyny pro chování cestujících při přípravě balonu ke vzletu , při startu balonu samotném, jak se má chovat, jak má jednat během letu a především těsně před a i po přistání balonu. Cestující je povinen v zájmu provedení bezpečného a bezproblémového průběhu letu respektovat a bez výhrad uposlechnout pokyny pilota balonu. V rámci prohloubení zážitku se může cestující za souhlasu a pod vedením pilota podílet na činnostech vztahujících se k obsluze balonu před vzletem i po přistání balonu. Je vítána každá pomocná ruka.       

12. Cestujíc bere na vědomí, že v doprovodném vozidle mají svá místa pouze cestující balonu, pokud není s provozovatelem dohodnuto jinak. Přátelé, známí nebo rodinní příslušníci cestujícího jej mohou doprovázet ve vlastním vozidle. Každý cestující je povinen poučit svůj doprovod, aby vozidla zaparkovali na okraji vozovky nebo pouze na místech, která určí pilot balonu! V žádném případě nesmí doprovodná vozidla cestujících vjíždět za doprovodným vozidlem balonu na louku nebo pole, kde je balon připravován ke vzletu nebo přistání !!!

13. V určitých případech může provozovatel pro realizaci letu použít jiného tzv. náhradního provozovatele, který splňuje stejné legislativní požadavky. Ručení v tomto případě přebírá tento náhradní provozovatel.

14. V souladu se zněním leteckého zákona v platném zdění jsou cestující povinni podrobit se bezpečnostní prohlídce pro vyloučení možnosti přepravy nebezpečných předmětů.

15. Škodné případy a případná zranění musí být neprodleně oznámeny pilotovi balonu nebo provozovateli, který o nich sepíše zápis. V opačném případě nebude brán na tyto události zřetel.

17. Kouření v balónu a v jeho blízkosti do 30m je zakázáno.

18. Cestující souhlasí se zveřejněním fotografií z letu, na kterých je nahodile vyfocen, na www stránkách www.balonklub.cz . Pokud nesouhlasí, sdělí to zástupci provozovatele, který zajistí, aby ke zveřejnění nedošlo.

19. Objednatel služby má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů od okamžiku uzavření smlouvy s tím, že smlouva je uzavřena k okamžiku zaplacení letu. Odstoupení od smlouvy objednatel provede buď písemně nebo vyplněním formuláře k odstoupení od smlouvy.

Po uplynutí lhůty uvedené v předchozím odstavci již nelze zakoupenou letenku vrátit (je přenosná). Vrácení lze uskutečnit pouze za předem domluvených podmínek cestujícího a provozovatele a to pouze ve výjimečných případech. V tom případě však provozovatel účtuje vždy 25% storno poplatek.

20. Pokud byla letenka pořízena u některé ze zážitkových agentur, se kterou má provozovatel uzavřenou smlouvu o spolupráci, a platnost této letenky (voucher) je ukončena nebo se blíží termín ukončení její platnosti, je cestující povinen si zajistit u této agentury prodloužení platnosti. Za platnost takovéto letenky nepřebírá provozovatel žádnou zodpovědnost.

22. Pokud je některé z ustanovení v těchto obchodních podmínek neúčinné, zůstává účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek nedotčena.

23. Objednatel služby je oprávněn v případně vadného plnění ze strany provozovatele požadovat nový let nebo slevu z ceny, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené může od smlouvy odstoupit.

24. Náklady vzniklé objednateli služby při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel služby sám, provozovatel objednateli služby v této souvislosti žádné náklady neúčtuje.

25. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem je Česká obchodní inspekce, www.coi.cz.

26. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

                                Platnost obchodních podmínek je od 5.9.2022

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE V KOSTCE

Naprostá většina přistání probíhá v klidu s dotykem na dno koše. Vyjímečně může během letu zesílit vítr a pak je při přistání užitečné znát následující zásady.

Rychlé přistánístůjte v koši nízko, v podřepu, s ohnutými koleny. Hlavy musí být schované pod horním okrajem koše. Držte se oběma rukama madel, odložte všechny předměty. V otevřených koších budou těžší osoby jako první ve směru letu.

Tvrdé přistání – stůjte s lehce pokrčenýma nohama, připraveni ztlumit náraz. Držte se oběma rukama madel. Oběma chodidly stůjte pevně na podlaze, abyste rozložili sílu nárazu rovnoměrně mezi oba kotníky.

Spojte se s námi na sociálních sítích